9. Apuvälineet

Esteettömyys- ja saavutettavuusratkaisujen ohella tarvitaan usein apuvälineitä. Niiden avulla henkilö, jonka toimintakyky on rajoittunut vamman, sairauden, ikääntymisen tai kehitysviivästymän vuoksi, voi toimintarajoitteista huolimatta selviytyä mahdollisimman omatoimisesti kotona, koulussa, opiskelussa, työssä ja vapaa-aikana. Toimintarajoitteen voi tunnistaa itsekin tai sen voi havaita omainen, läheinen, ammattilainen, työnantaja tai koulu. Näistä jokainen voi toimia aloitteen tekijänä apuvälinehankinnassa.

Apuvälinehankinta käynnistyy apuvälinetarpeen arvioinnilla, jonka perusteella tehdään apuvälineen hankintasuunnitelma; se voi olla kuntoutussuunnitelman osana. Vastuu apuvälineen järjestämisestä ja kustantamisesta määräytyy sen mukaan, mihin käyttötarkoitukseen apuväline tarvitaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon apuvälinetarpeesta voi keskustella esimerkiksi sairaalan kuntoutusohjaajan kanssa. Kiireettömän suunnitelman tekemiseen on perusterveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa asetettu kolmen kuukauden enimmäisaikaraja – ja kiireettömässä erikoissairaanhoidossa kuuden kuukauden enimmäisaika.

Lähtökohtaisesti tavanomaisiksi luokiteltavat apuvälineet ovat asiakkaalle maksuttomia, lukuun ottamatta vammaispalvelulain mukaisia päivittäisten toimintojen tukemiseen tarkoitettuja välineitä, kojeita ja laitteita, joista saatetaan korvata vain puolet. Lisäksi maksuttomia ovat esimerkiksi lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden sovitus, tarpeellinen uusiminen sekä huolto, ellei niitä korvata muun lain perusteella. Myös asumispalveluyksiköiden asukkaiden tulee saada tarvitsemansa apuvälineet maksutta käyttöönsä.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinetarpeen arviointi kuuluu asiakkaan hoito- ja kuntoutusprosessiin. Apuvälinetarpeen arvioinnissa todetut tarpeet on syytä kirjata hoito-/kuntoutussuunnitelmaan. Terveydenhuollon apuvälinepalvelut on porrastettu perus- ja erikoissairaanhoidon välille. Näitä apuvälinepalveluita määrittelevät myös Apuvälinepalveluiden laatusuositus (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:7) sekä hoitotakuuseen liittyvät apuvälinepalvelujen ohjeet (Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:31) sekä asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta.

Erikoissairaanhoidon vastuulla ovat vaativat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet. Vaativia apuvälineitä ovat esimerkiksi liikkumisen, kommunikoinnin, tiedonsaannin ja ympäristönhallinnan kalliit apuvälineet. Perustason apuvälineistä vastaavat terveyskeskukset, ja niitä ovat esimerkiksi kävelykeppi, suihkutuoli, rollaattori ja pyörätuoli. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 1.10.2018 päivitettävän opaskirjan Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet. Opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille.

Yhdenvertaisuuslain mukaan pitkäaikaissairaan henkilön työnantajan tai koulutuksen järjestäjän on tarvittaessa ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin henkilön työhön tai koulutukseen pääsyn varmistamiseksi, työssä selviämiseksi ja työuralla etenemiseksi. Kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon toimista aiheutuvat kustannukset, työnantajan tai koulutuksen järjestäjän taloudellinen asema sekä heidän mahdollisuutensa saada tukea julkisista varoista tai muualta. Työpaikan esteettömyyskartoituksessa kannattaa hyödyntää Työterveyslaitoksen Esteetön työpaikka ESTE-lomaketta ja täyttöohjeita (www.ttl.fi/este) ja Ergonomian tietopankista löytyy ratkaisuja työn keventämiseen ja työprosessien sujuvoittamiseen. Työpaikan esteettömyyspulmissa on tarpeen kääntyä työterveyshuollon ja työsuojeluvaltuutetun tai luottamusmiehen puoleen.

Yleistä tietoa apuvälineistä ja apuvälinepalveluista löytyy yliopistosairaaloiden ylläpitämästä Terveyskylän Kuntoutumistalon verkkopalvelusta.

Lisätietoja Kuntoutumistalosta.

Oppaan luvussa 2 löytyy tiedot myös apuvälinepalvelupäätösten muutoksenhakuun, kanteluun ja muistutusten tekemiseen, apuvälinepalvelujen työnjakotaulukon mukaisesti. Lisäksi oppaan luvussa 1.5.6 on tiedot potilasvahingoista johtuvien apuvälineasioiden hoitamiseen.

9.1 Apuvälinepalvelujen työnjako

Seuraavana olevan apuvälinetyönjakoa koskevan taulukon avulla voi selvittää, kenen puoleen tulee kääntyä apuvälineasiassa.

Vastuutaho Menettelytapa Kuvaus Lainsäädäntö
Perusterveydenhuolto Oma yhteydenotto terveyskeskukseen, josta ohjataan apuvälineyksikköön tai fysio- ja toimintaterapiaosastoon Arkielämään liittyvät lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet. TerveydenhuoltolakiSTM:n asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta, PalvelusetelilakiAsiakasmaksulaki
Erikoissairaanhoito Lähete apuvälineyksikköön tai erikoisalan yksikköön Vaativat apuvälineet
Sosiaalitoimi Oma hakemus ja asiantuntijalausunto Vammaispalveluna osittain tai kokonaan Vammaispalvelulaki ja –asetusKehitysvammalaki ja –asetus, Tulkkauspalvelulaki
Koulutoimi Osana koulun hankintoja Opetukseen liittyvät apuvälineet PerusopetuslakiLaki ammatillisesta koulutuksesta,Yhdenvertaisuuslaki
Kela Oma hakemus ja asiantuntijalausunto Vaativaa ammatillista kuntoutusta työtä tai opiskelua varten. Kelan kuntoutuslaki
Työnantaja Oma yhteydenotto Kohtuulliset mukautukset Yhdenvertaisuuslaki
Työhallinto Työnantajan hakemus ja lääkärinlausunto ml. tuen välttämättömyydestä työterveyshuollolta/ työsuojeluviranomaiselta Työolosuhteiden järjestelytuki välineisiin ja työolosuhdemuutoksiin (työtoverin opastukseen) TyövoimapalvelulakiAsetus työvoimapalveluetuuksista
Valtiokonttori Oma hakemus ja asiantuntijalausunto Sotainvalidien ja veteraanien apuvälineet SotilasvammalakiLaki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta

 

Vakuutuslaitokset Oma hakemus ja asiantuntijalausunto Liikenne- ja tapaturmavahinkojen vuoksi tarvittavat apuvälineet Työtapaturma- ja ammattitautilaki ja laki liikennevakuutuskuntoutuksesta